top of page

מדוע כדאי לפנות לגישור?
גישור הוא אמצעי מיטבי לפתרון סכסוך כיוון שהוא מאפשר לכל אחד מהצדדים לשטוח את כל פרטי הסכסוך כפי שהוא נתפס מעיניו. האפשרות לקבל את הבמה ולהישמע ברציפות, כך שמלוא הקשב של כל צד נתון לרעהו, אינה ניתנת ליישום באולם בית משפט. כיוון שכל צד נדרש לשמוע את רעהו בתשומת לב מתאפשרת לכל צד גם ההזדמנות להיכנס לנעלי רעהו ולהבין את השתלשלות האירועים מנקודת מבטו. מהלך זה מגדיל באופן מהותי את סיכוי הצדדים להגיע לפתרון הסכסוך. בנוסף ליתרונות המהותיים הללו נהנה הגישור מיתרונות טכניים. הגישור הוא מהיר: כל מועדי הדיון מתואמים בין הצדדים מול יומנו של המגשר בלבד. כך נחסך מהצדדים הצורך לתאם דיונים מול יומנו של בית המשפט שהוא יומן עמוּס. הגישור גם משוחרר לחלוטין מהמגבלה של סדר דין בעוד הליך בבית משפט מחויב בסדר דין, המורכב ממספר שלבים שחובה לקיימם זה אחר זה, מה שמאריך את ההליך.

Comments


bottom of page