top of page

באילו מקרים גישור לא יתאים?אם צד לסכסוך מעוניין לקבל הכרעה בנושא שבמחלוקת ובצד אותה הכרעה גם הנמקה, כפי שאמנם יוכל לקבל מידי בית משפט, אז גישור אינו הדרך המתאימה לפתרון הסכסוך עבורו. גם במקרה שצד מעוניין להוכיח את צדקתו באופן פומבי, למשל, כדי להשתמש בה במסגרת תחרות עסקית או למטרה אחרת, גישור אינו הדרך המתאימה לפתרון הסכסוך.

Comments


bottom of page